Program Co-Chairs: Chunming Zhang and Xiangzhong Fang