The newly-elected committee of IMS-China has 16 members (two members tied in number of votes). The Chair-elect of the IMS-China Committee is Shuyuan He. The Program Secretary is Zenghu Li and the Treasurer is Fuzhou Gong. IMS-China Committee members are: Mingyao Ai, Hengjian Cui, Junyi Guo, Xianping Guo, Taizhong Hu, Liuquan Sun, Shanjian Tang, Qihua Wang, Zhaojun Wang, Yaohua Wu, Zhen Wu, Baoxue Zhang, Lixin Zhang, Zhongzhan Zhang, Weian Zheng, and Zhongyi Zhu.

Thank you to all IMS-China members who voted!