Chair-elect of the IMS China Committee: Shuyuan He

Program Secretary of the IMS China Committee: Zenghu Li

Treasurer of the IMS China Committee: Fuzhou Gong

The IMS China Committee: 16 members
1 Mingyao Ai
2 Hengjian Cui
3 Junyi Guo
4 Xianping Guo
5 Taizhong Hu
6 Liuquan Sun
7 Shanjian Tang
8 Qihua Wang
9 Zhaojun Wang
10 Yaohua Wu
11 Zhen Wu
12 Baoxue Zhang
13 Lixin Zhang
14 Zhongzhan Zhang
15 Weian Zheng
16 Zhongyi Zhu