Search site

with
IMS arXiv
Electronic access to journals and articles

arXiv
Probability section
Statistics section
Project Euclid
JSTOR

 

IMS Journals and Publications

Annals of Statistics
Annals of Applied Statistics
Annals of Probability
Annals of Applied Probability
Statistical Science
IMS Bulletin
Lecture Notes - Monograph Series
NSF-CBMS Regional Conference Series
IMS Collections
IMS Monographs and IMS Textbooks

IMS Co-sponsored Journals and Publications
Current Index to Statistics
Electronic Communications in Probability
Electronic Journal of Probability
Electronic Journal of Statistics
Journal of Computational and Graphical Statistics
Probability Surveys
Statistics Surveys

IMS Affiliated Journals
Observational Studies
Probability and Mathematical Statistics
Stochastic Systems

IMS Supported Journals
ALEA - Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics
Annales de l'Institut Henri Poincaré
Bayesian Analysis
Bernoulli
Brazilian Journal of Probability and Statistics
   
   
 
   
   
 

2012 IMS China Election Results

created 25  Jul  2012

Chair-elect of the IMS China Committee: Shuyuan He

Program Secretary of the IMS China Committee: Zenghu Li

Treasurer of the IMS China Committee: Fuzhou Gong

The IMS China Committee: 16 members
1 Mingyao Ai
2 Hengjian Cui
3 Junyi Guo
4 Xianping Guo
5 Taizhong Hu
6 Liuquan Sun
7 Shanjian Tang
8 Qihua Wang
9 Zhaojun Wang
10 Yaohua Wu
11 Zhen Wu
12 Baoxue Zhang
13 Lixin Zhang
14 Zhongzhan Zhang
15 Weian Zheng
16 Zhongyi Zhu

Click here to return to IMS News.